Quellcode durchsuchen

Update avs5rs.md

master
Nikolay Ushmodin vor 4 Jahren
committed by GitHub
Ursprung
Commit
9f25f9d37a
1 geänderte Dateien mit 1 neuen und 1 gelöschten Zeilen
  1. +1
    -1
      avs5rs.md

+ 1
- 1
avs5rs.md Datei anzeigen

@@ -795,7 +795,7 @@ RETURNED Выполнен возврат билета. Данный статус

Ответ:

Ответ аналогичен ответу на запрос getOrder
Ответ аналогичен ответу на запрос (getOrder)[#getOrder]

### updateTicketLaden…
Abbrechen
Speichern